Интелектуална собственост

  • Представителство пред Патентно ведомство на Република България;
  • Подготовка на документацията и представителство за регистриране на търговски марки в Патентно ведомство;
  • Правно обслужване, консултации и участие в преговори за учредяваяне и прехвърляне на права върху обекти на индустриалната собственост, лицензионни договори, както и и изготвяне на документите във връзка с това;
  • Защита на правата на интелектуална собственост срещу нарушения, включително нелегален внос, нелоялна конкуренция, ползване на търговски марки без необходимото разрешение;
  • Процесуално представителство на територията на Република България във връзка със защитата на търговски марки, дизайн, интегрални схеми и други обекти на индустраиалната собственост.