Търговско и дружествено право
 • Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие и др;
 • Консултации и представителство във връзка с обслужване на чуждестранни инвестиции, данъчни и финансови въпроси, свързани с инвестициите, приватизацията, обществените поръчки и други търговски дейности. Писмени становища относно действителността и тълкуването на сключени или подлежащи на сключване търговски договори, споразумения и др. документи.
 • Подготовка, проверка и депозиране на документи за регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и други юридически лица със специален статут.
 • Представителство пред съответните учреждения и ведомства във връзка с регистрации по специални закони, вписвания, придобиване на лицензии, подвеждане под разрешителни режими и др.
 • Подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на чуждестранни лица като съдржужници в български търговски дружества, вписване на клонове в Търговския регистър, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества и др.
 • Съдействие и представителство във връзка с организацията на Общи събрания на дружества, Управителни органи,
 • Урчедителни събрания и други важни срещи, както и изготвяне на протоколи, заповеди, решения и др. документи в тази връзка.
 • Изготвяне на временни удостоверения, удостоверения за дялово участие, акции, водене на книги на акционерите, книги на дяловете и др.;
 • Изготвяне на писмени становища и консултации по договори за управление с членове на органите на управление на търговски дружества и други юридически лица.
 • Изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на фирми, заявки за обнародване на дати в Държавен вестник.
 • Преобразуване на търговските дружества - сливане, вливане, отделяне, разделяне;
 • Подготовка и извършване на сделки с ценни книги, акции на търговски дружества,  дялове, цели търговски предприятия, вписване на апортни вноски и др.
 • Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.
 • Анализи и становища във връзка с приватизационни, банкови и застрахователни  сделки, подготовка и представителство при провеждане на търгове, изготвяне и проверка на тръжната документация, както и представителство при участие в конкурси по Закона за обществените поръчки
 • Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.