Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е възможен по всяко време. Тази процедура се изпълнява пред съда и все още представлява съдебно дело, по сравнително лека процедура. Взаимното съгласие е възможно най-бързият и евтин вариант за прекратяване на брака.

Всяко неразбирателство между съпрузите по отношение на някой от въпросите, които следва да бъдат решени при прекратяването на брака, предполага разводът да се осъществи по исков ред. Това от своя страна означава дълъг съдебен процес и води със себе си големи разноски. Поради тази причина, съгласието и разбирателството предполагат бърза и лека процедура, което от своя страна означава по-малко разходи във връзка с развода.

Ние можем да подготвим всички документи и да осъществим процесуално представителство при развод по взаимно съгласие.

Цена (за гр. София): 400 лв. |  Цена за изготвяне на документи (без проц. представителство): 200 лв. /приложимо единствено при разводи, при които има абсолютно съгласие между съпрузите и липсват други усложнения/

Когато между съпрузите има взаимно съгласие във връзка с искания развод, обикновено процедурата приключва с едно или две съдебни заседания. Взаимното съгласие означава също, че съпрузите не желаят да бъде търсена вина за развода у единия или у другия от тях. Съдът опира решението си на споразумението между съпрузите, а то засяга следните въпроси:

  • Местоживеенето на децата, когато от брака има такива;
  • Упражняването на родителските права;
  • Личните отношения с детето или децата. Трябва да се определи разумно време, в което единия съпруг, на който не е възложено упражняването на родителските права, да вижда детето или децата си;
  • Издръжката на детето или децата;
  • Ползването на семейното жилище. Най-често, когато от брака има непълнолетно дете или деца, ползването на жилището се възлага на този съпруг, който упражнява родителските права. Въпреки това, със споразумението, съпузите могат да предвидят и друго.
  • Издръжката между съпрузите;
  • Фамилното име (в повечето случаи на съпругата). За да запази фамилното си име след развода, съпругът трябва да има съгласието на другия съпруг.

Решението за развод по взаимно съгласие не може да се обжалва.