МЕДИАЦИЯ - ЕВА КИКЕРЕЗОВА

Медиацията е един от най-икономичените и практични способи за разрешаване на спорове. Тя има изцяло доброволен характер. Страните в спора биват водени и подпомагани от трето, безпристрастно лице, чиято задача е да се справи с комуникационните предизвикателства пред страните, да изясни позициите и очакванията и в крайна сметка - да завърши процеса с подписване на приемливо споразумение. Медиацията е извънсъдебен способ, чийто най-големи предимства са възможността да бъдат спестени на страните значителни по размер разноски, време и безпокойства. В България още през 2004 г. е приет специален Закон за медиацията. Според него, предмет на медиацията може да бъдат търговски, семейни, граждански, имуществени и други спорове. Съгласно закона, в Министерството на правосъдието на Република България се поддържа единен регистър на медиаторите. Ева Кикерезова е дипломиран медиатор, специализиращ в следните области:

а) Търговски спорове – меджу партньори, клиенти, доставчици, съдружници и др. 

б) Спорове за недвижимо имущество - сгради, апартаменти, офиси, ателиета, фамилни къщи, складове, парцели и др.

в) Семейни спорове – при уреждане на въпроси, свързани с развод, издръжка, фактическа раздяла, имуществени спорове между съпрузи, вкл. при сключване на брачни договори,  а също и във връзка с упражняване на родителски права.

г) Спорове, свързани с делба на наследствено имущество;

д) Спорове, свързани с деликтна отговорност, при непозволено увреждане - например при настъпване на застрахователни събития, при понесени неимуществени вреди като телесни увреждания, болки и страдания, тормоз, опозоряване и др.    
                                                                                     За контакти: +359 88 591 02 29 или чрез формата за контакт.