Европейско изпълнително основание

ЕВРОПЕЙСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ – РЕШЕНИЕ

  • Процедура, която се прилага при безспорни трансгранични вземания. Тази процедура позволява съдебно решение издадено по безспорно вземане в една държава-членка, да бъде лесно признато и изпълнено в друга държава-членка.Целта на създаването на европейско изпълнително основание по отношение на безспорните вземания е да се избегнат всякакви процесуални формалности и пречки, които могат да осуетят или забавят принудителното изпълнение на решения, постановени в държава членка, различна от държавата на принудителното изпълнение.
  • Възможността за признаване на решения по безспорни вземания в друга държава членка, според Регламент 805/2004 не отменя и не изключва възможността кредиторът да иска признаване по общия ред на Регламент 44/2001 – чл. 27. Кредиторът се изправя в случая пред алтернативни възможности. Все пак редът по Регламент 805/2004 е по-облекчен и лишен от излишни формалности и в редица случаи е по-ефективен, бърз и икономичен.
  • Без да се засягат правилата на Регламента, процедурите за принудително изпълнение се уреждат от закона на държавата членка по принудителното изпълнение. Решение, което е удостоверено като европейско изпълнително основание, ще бъде изпълнено при същите условия както решение, което е постановено в държавата членка по принудително изпълнение. Кредиторът трябва да предостави на компетентните органи за принудително изпълнение в държавата членка на принудителното изпълнение екземпляр от решение и екземпляр от удостоверение за европейско изпълнително основание, които отговарят на необходимите изисквания за доказателствена сила и при нужда препис на удостоверението или превод на същото на официалния език на държавата членка на принудителното изпълнение.

ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ

  • Процедура за удовлетворяване на трансгранични парични искове, които не са оспорени от ответника.Тази процедура позволява на кредитора да изисква своите неоспорени вземания срещу длъжници във всички държави членки на ЕС, където се прилагаРегламент № 1896/2006 на Европейския парламент и Съвета от 12.12.2006.Тази процедура се прилага за граждански и търговски хипотези в трансгранични дела.