Доброволна делба. Наследство. Прекратяване на съсобственост.
Доброволна делба на имоти или наследство

Услуги, представителство и пълна комплектовка на документацията при:

  • Възникване на съсобственост при откриване на наследство. Когато съществуват няколко наследника, имащи наследствено право върху определен имот или съвкупност от имоти, се налага често събирането на множество документи, както и договаряне между наследниците с цел всеки да получи справедлива и реална (а не идеална) част от вещите в наследството.
  • Съсобственост в други случаи. Съсобственост може да възникне и на други основания, различни от смъртта на наследодателя.  В тези случаи проблемът е същия. Много често част от съсобствениците нямат реална представа за стойността на притежаваните от тях вещи. Ние действаме като медиатори, съдействаме за предварително уреждане на отношенията и внасяне яснота в тях, изготвяме предварителни договори, включващи гаранции в случаите на продажба, снабдяваме се с необходимите документи, извършваме пазарни проучвания, оценки, заснемания и пр.
  • Доброволна делба. Ние целим да избегнем извършването на съдебна делба. Една доброволна делба, въпреки елемента на доброволност може да се проточи достатъчно дълго - дори повече от година. Ние целим в максимално кратки срокове, с максимално леки средства да прекратим съсобствеността. В случаите, когато се стигне до неразбирателство, се налага сезиране на съда, което води след себе си огромни финансови разходи и времеви ресурс.
  • Такси и хонорари. Стандартната такса е 3% от цената на доброволната делба. Сумата не е предварително платима. Основната част от възнаграждението се заплаща след "осребряване" на имуществото или след подписване на договор за делба. Снабдяването с документите, изисквани от нотариуса за извършване на делбата се заплащат допълнително. В тази връзка това може да бъдат Удостоверения за наследници, идентичност на имена, имоти, Удостоверения за родствени връзки, брак, скици, схеми, процедури във връзка с отстраняване на грешки в кадастралните карти, нотариални актове и други актове за собственост и др. Разход може да бъдет евентуалните експертни оценки (при липса на съгласие за стойността на имота), заснемания (при неяснота, относно спецификите на вещта), рекламни разходи с цел бърза продажба. Голяма част от тези разходи в действителност не се правят. Съществуват също така нотариални такси, които за задължителни. Стандартната общинска такса при прехвърляне на имоти е около 2.5% от цената. Ние консултираме клиентите си за това как значително могат да намалят размера на тази такса при доброволната делба - (под 1 %).