Цени за юридически услуги и консултации

Юридически услуги:
1. Предоставяне на устни и писмени консултации по юридически въпроси. Изготвяне на становища и даване на мнения;
2. Изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби, покани и уведомления;
3. Представителство пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица. Представителството се осъществява въз основа на писмено пълномощно, което може да бъде оттеглено по всяко време.;
4. Защита интересите, правата и законните интереси на доверителите.

Възнаграждения за за съвет, справка и консултация::
1. Устен съвет и справка - 60 лв.;
2. Консултация в писмен вид - 40 лв.;
3. Проучване на дело с даване на мнение по него - 100 лв.;

За изготвяне на книжа и договори:
4. Подготвяне на тъжби до прокуратурата и полицията - 200 лв.;
5. Изработка на нотариални покани, молби за приемане или отказ от наследство, изготвяне на книжа за нотариално вписване, молби за опрощаване на дължими суми и за други молби - 80 лв.;
6. Изготвяне на документи и договори, свързани с извънсъдебни спогодби и при издаване на акт по обстоятелствена проверка на базата на цената на съответния договор или акт, както и за съставяне на писмени договори, нотариални актове за собственост, за замяна, дарение, продажба, ипотека, суперфиция и сервитути:
-    при интерес до 1000 лв. – 100 лв.;
-    при интерес до 10 000 лв – 250 лв. + 1% от горницата над 1000 лв.;
-    при интерес до 50 000 лв. - 500 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
-    при интерес до 100 000 лв. - 600 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
-    при интерес над 100 000 лв. - 1200 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

Регистрация на фирми:
За учредяване и регистриране на:

-    дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
-    едноличен търговец - 150 лв.;
-    акционерно дружество - 700 лв.;
-    жилищностроителна кооперация - 300 лв.;
-    фондации и сдружения с нестопанска цел - 400 лв.;
-    кооперативно сдружение - 300 лв.;
-    събирателно дружество - 200 лв.;
-    командитно дружество - 200 лв.

За изготвяне на промени в Търговския регистър и подготовка на документите за целта:

-     вписване на промени относно дружество с ограничена отговорност - 160 лв.;
-     вписване на промени относно едноличен търговец - 90 лв.;
-     вписване на промени относно акционерно дружество - 350 лв.;
-     вписване на промени относно жилищностроителна кооперация - 150 лв.;
-     вписване на промени относно фондации и сдружения с нестопанска цел - 200 лв.;
-     вписване на промени относно кооперативно сдружение - 150 лв.;
-     вписване на промени относно събирателно дружество - 100 лв.;
-     вписване на промени относно командитно дружество - 100 лв.

Абонаментно обслужване:
За правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 500 лв. месечно.
За явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец  -  по договаряне.

Процесуално представителство по граждански и административни дела /цените са за производство пред една инстанция/

Защита по граждански дела:

1. Трудови дела - по договаряне
2. Развод. Прекратяване на брак - по договаряне
3. Развод по взаимно съгласие - 400 лв.;
3. Бащинство и оспорване на бащинството
- по договаряне;
4. Неоценяеми искове
- по договаряне.;
5. Производства и производство за обезпечение на доказателства
- по договаряне;
7. За производства по частни жалби – 30% от минималния размер за една инстанция

Когато делата са с определен материален интерес:

1. с интерес до 1000 лв. - 150 лв.;
2. с интерес от 1000 до 5000 лв. - 350 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. с интерес от 5000 до 10 000 лв. - 750 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. с интерес над 10 000 лв. - 700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по горната методика.

Делба
1. с интерес до 1000 лв. - 180 лв.;
2. с интерес от 1000 до 5000 лв. - 250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. с интерес от 5000 до 10 000 лв. - 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. с интерес над 10 000 лв. - 700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.
Минималното възнаграждение по дела за делба е 400 лв.

Защита по административни дела.
-    при интерес до 1000 лв. - 170 лв.;
-    при интерес от 1000 до 5000 лв. - 290 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
-    при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 750 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
-    при интерес над 10 000 лв. - 780 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

Минималното възнаграждение по административни дела е 160 лв.

Въззивни и касационни жалби без явяване. Изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение:
1. Трудови дела - 160 лв.
2. Прекратяване на брак - 530 лв.;
3. Развод по взаимно съгласие - 320 лв.;
3. Бащинство и оспорване на бащинството - 250 лв.;
4. Неоценяеми искове - 220 лв.;
5. Производства и производство за обезпечение на доказателства - 230 лв.;

Когато делата са с определен материален интерес:

1. с интерес до 1000 лв. - 160 лв.;
2. с интерес от 1000 до 5000 лв. - 250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. с интерес от 5000 до 10 000 лв. - 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. с интерес над 10 000 лв. - 700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

Делба

1. с интерес до 1000 лв. - 160 лв.;
2. с интерес от 1000 до 5000 лв. - 250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. с интерес от 5000 до 10 000 лв. - 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. с интерес над 10 000 лв. - 3 %

Защита по административни дела.

-    при интерес до 1000 лв. - 250 лв.;
-    при интерес от 1000 до 5000 лв. - 320 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
-    при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
-    при интерес над 10 000 лв. - 780 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

Защита по изпълнителни дела:
1. При образуване на изпълнително дело - 250 лв.;
2. При водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – по договаряне;
3. при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – по договаряне
4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи - 100 лв.

Защита по административнонаказателни  и наказателни дела за една инстанция

Наказателни дела:

- За проучване на дело без участие в наказателното производство - 130 лв.
- За защита на гражданския ищец или гражданския ответник - 220 лв.
- За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело - 150 лв.

Административнонаказателни дела - 170 лв.

В случай, че административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя върху стойността на санкцията или обезщетението:

1. При санкция или обезщетение до 1000 лв. - 120 лв.;
2. При санкция или обезщетение 1000 до 5000 лв. - 250 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
3. При санкция или обезщетение от 5000 до 10 000 лв. - 550 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
4. При санкция или обезщетение над 10 000 лв. - 700 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

Ние можем да оказваме безплатна адвокатска помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.