Брачни договори
  • Какво представлява брачният договор?

Брачният договор е споразумение в писмена форма, което се сключва между съпрузите и определя и изяснява имуществените отношения между тях, издръжката, подялбата на собствеността,

  • Може ли да се сключи брачен договор и след брака?

Да, може. В тези случаи сключването на брачен договор се отбелязва в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира.

  • В кои случаи се препоръчва сключването на брачни договори?

Брачните договори макар да са новост за българското право, са добре познати на запад, където има достатъчно практика, свързана с тях. В повечето случаи бъдещите съпрузи решават да сключат брачен договор, когато единият от тях разполага със значително по-голямо имущество от другия или има значителен доход. Наличието на собствен бизнес, в който участва и семейството на единия съпруг също може да бъде причина: например съпругът има  голям дял в дружество, което е семейно и в което се трудят и други членове на семейството му.

  • Може ли брачният договор да засяга и други отношения, освен имуществени?

Не. Брачният договор засяга само материалните взаимоотношения между съпрузите. Уговорките са свързани предимно с правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, имуществените последици при развод и издръжката на децата.

  • Може ли с брачния договор да се определи кой ще ползва семейното жилище при евентуален развод?

Да. Брачният договор съдържа редица различни клаузи, които се определят съобразно конкретните обстоятелства. В повечето случаи, когато има семейно жилище, сбрачния договор се определя и ползването му.

  • Как се сключва брачния договор?

Брачният договор се сключва лично. Сключването не може да стане чрез пълномощно. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и ще се вписва в имотния регистър към Агенция по вписвания. Брачният договор се сключва в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

  • Може ли брачният договор да се измени или прекрати след брака?

Да, може. Брачните договори могат да бъдат както изменяни, така и прекратявани след скючване на брака.

  • Брачният договор може ли да бъде пазен в тайна?


рачните договори се вписват в Агенцията по вписвания, където стават публично достояние. В частта си, отнасяща се до издръжката брачният договор може да бъде запазен в тайна.

  • Какъв времеви ресурс изисква сключването на брачен договор?

Подготовката на договора изисква задълбочено познаване на имущественото състояние на съпрузите. Брачният договор има сила на закон за страните, които са го сключили и от тази гледна точка всяка дума в него трябва да има ясно и недвусмислено значение. Подготовката на договора от юридическа страна изисква толкова повече време, колкото повече имущество притежават съпрузите. Средно един такъв договор се изготвя от юристите за 2-3 дни. Тези договори не са бланкови и ползването на готови образци би могло да изиграе много лоша шега на бъдещите съпрузи.

  • Колко струва изработката на един брачен договор?

Стандартна цена: 200 лв. При разпределяне на недвижими имоти - съгласно Наредбата за адвокатските възнаграждения.