Професионално юридическо обслужване

Правните услуги, които предлагаме са различни по вид, но имат една обща цел:  успехът и конкурентноспособността на нашите клиенти. Ние можем да Ви окажем професионално юридическо съдействие за изпълнение на сложни проекти и начинания и да Ви осигурим своевременно и качествено правно обслужване за довършване на различни проекти, административни процедури, преговори с частноправни субекти, процесуално  представителство пред българските съдилища и различните държавни ведомства.

             Търговско право:
            Ние оказваме юридическо съдействие и действаме като корпоративен съветник при изработка на типови договори, които обслужват търговската дейност за дружества във всички сектори на икономиката. Представляваме клиентите си търговци пред всички държавни учреждения и съдебни инстанции във връзка с търговски, данъчни, трудови, облигационни и вещни спорове. Съдействаме при сключването на търговски сделки с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, продажби, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг и др. Осъществяваме представителство пред Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителя, Патентното ведомство и почти всички останали институции в Република България. Ние можем да Ви окажем съдействие при защитата на права, свързани с Вашата търговската марка, в случаите на нелоялна конкуренция, както и при недобросъвестна рекламна практика.

             Дружествено право:
            Ние предлагаме пълен пакет юридически услуги във връзка с регистрацията на всички видове дружества, уредени от българското законодателство – дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, еднолични търговци и други. Ние можем да Ви помогнем при избора на подходяща фирма, да регистрираме клон на Вашето предприятие и да Ви окажем юридическа помощ при придобиване, разделяне, отделяне, вливане, сливане, увеличаване и намаляване на капитала, апортни вноски, вписване на промени в Търговския регистър и ликвидация. Ние даваме писмени и устни консултации и оказваме своевременна и адекватна помощ на клиентите си при администрирането на търговски дружества, подготовката на необходимите документи във връзка с приватизации, конкурси за обществени поръчки, кандидатстване за лицензии и други административни процедури. Ние оказваме юридическо съдействие при водене на преговори с други юридически лица и представляваме чуждестранни дружества на територията на Република България.

             Недвижими имоти
            Доскоро пазарът на недвижими имоти в Република България бе тясно свързан с чуждестранните инвестиции. Световната финансова криза дава своето отражение и в тази сфера, но в Република България този сегмент все още регистрира много солиден пазарен дял. Ние предлагаме пълен пакет юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България. Изготвяйки в продължение на дълги години становища и правни проучвания свързани с недвижимите имоти и представлявайки клиентите си в множество разнообразни сделки с недвижима собственост, ние бихме могли да твърдим, че притежаваме солиден опит във вещното право. Ние изготвяме писмени и устни правни становища и представляваме клиентите си пред съдилищата, други физически и юридически лица и държавните ведомства по повод:

 • Проблемите на съсобствеността;
 • Сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, сервитути, договори за учредяване на ограничени вещни права и др.
 • Производства и спорове във връзка с делба;
 • Процесуално представителство за завеждане и защита по негаторни, ревандикационни и други вещни искове;
 • Реализация на ограничени вещни права /право на ползване, право на строеж, сервитути и др./;
 • Административни процедури свързани със строително-предприемаческата дейност при издаване необходимите актове и протоколи в строителството;
 • Правно обслужване на жилищно-строителните кооперации и др.

             Облигационно право:
             Ние консултираме физически лица във връзка със сключвани от тях на договори за наем на недвижими имоти, заеми, лизингови договори, заеми, кредити, залози и други облигационни сделки. Ние подпомагаме физически лица в процеса на управлението на етажната собственост, изготвяме протоколи за събрания на етажна собственост, представляваме етажни собственици пред строителни компании и други ведомства по въпроси, касаещи сигурността на сградите и изпълнението на задълженията на строителите.

             Чуждестранни инвестиции:
             Ние предоставяме пълен пакет от правни услуги за чуждестранни инвеститори на територията на Република България. Ние проучваме и анализираме състоянието на пазара и сме в състояние да подпомогнем реализацията на инвестиционни проекти от всички сфери на икономиката.  В тази връзка ние предоставяме на клиентите си изходна информация, правен анализ и прогнози във връзка с икономическите и правни аспекти, отнасящи се до инвестицията, данъчното законодателство, необходимия времеви ресурс за реализация на инвестициите и зависимостта на инвестиционния проект от работата на различните държавни ведомства, които спомагат уреждането на съответната дейност или издават свързаните с нея разрешителни удостоверения и лицензии. Ние консултираме клиентите си във връзка с инвестиционните проекти и осъществяваме преговори с насрещни страни, както и административно представителство пред държавните органи на територията на Република България за участие в публични търгове, конкурси.

             Интелектуална собственост:
            Ние оказваме юридическа помощ и консултираме клиентите си във връзка с нарушаване на правата върху търговски марки, търговски наименования и други обекти на интелектуална собственост в България. Ние осъществяваме представителство пред Патентното ведомство, митническите органи, Комисията за защита на конкуренцията и прокуратурата на Република България във връзка със защитата и регистрацията на търговски марки и други продукти на индустриалната и интелектуална собственост. Ние предоставяме юридически консултации във връзка с ефективното управление на интелектуалната собственост и предоставяме на становища за нарушение на права върху интелектуалната собственост. Ние подаваме заявки за издаване на за патенти за изобретения и полезни модели и осъществяваме процедури по регистрация на търговски марки и промишлен дизайн.

            Съдебно представителство:
            Ние целим избягване на съдебните спорове, тъй като те предполагат неяснота и несигурност и са свързани с излишни разходи за възложителите ни. Опитваме се да намираме слабите звена в дейността на нашите клиенти и да осигурим пълна яснота по отношение на всички спорни въпроси предварително. Когато се налага, ние представляваме клиентите си пред всички съдебни инстанции и по всички спорове, целейки педварително да обезпечим бързото и ефективно изпълнението на съдебните решения. След успешното приключване на процеса ние организираме изпълнителното производство до достигане на крайната удовлетвореност на нашите клиенти.

 • Спорове във връзка с интелектуалната собственост. Ние представляваме редица чуждестранни предприятия при защита на техните права свързани с интелектуалната собственост. Някои от тях са собственици на търговски марки, които чрез нас имат възможност да участват в административни процедури за прилагане на мерки за граничен контрол срещу внос на фалшиви стоки на територията на Европейския съюз.
 • Търговски спорове. Ние представляваме редица търговски предприятия в съдебни спорове, които често включват и международни елементи. В повечето случаи ние подпомагаме нашите клиенти в защитата на техните интереси срещу неизпълнение на договорни задължения, несъстоятелност или във връзка с недвижими имоти, собственост на търговски дружества.
 • Трудовоправни спорове. Ние представляваме големи дружества-работодатели във връзка със спорове по Кодекса на труда и останалото законодателство, уреждащо трудовата дейност
 • Административно производство. Ние представляваме клиентите си пред Патентното ведомство, Комисията за защита на конкуренцията ведомство, митническата администрация, Комисията за защита на потребителите, Агенцията за следприватизационен контрол и други държавни ведомства, както както и по жалби срещу решения на административни органи и съдилища.


Иска ни се да вярваме, че имаме свой дял в напредъка, който всички наши клиенти отбелязаха в последните години и че ще успеем да запазим приятелските отношения с тях и техните партньори.