Процесуално представителство

  • Представителство при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове;
  • Представителство и съдействие пред арбитражните институции в Република България;
  • Обезпечаване на бъдещи искове, завеждане на искови молби и представителство по всички видове граждански дела, пред всички съдебни инстанции в Република България;
  • Съдействие и представителство по охранителни и изпълнителни производства пред надлежните органи и институции;
  • Изготвяне и депозиране на документи пред инстанциите по вече заведени, всящи или решени гражданскоправни спорове;
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества във връзка с процесуалното представителство пред съдебните органи;
  • Защита срещу принудително изпълнение, прогнозиране и помощ в подготовката за евентуални изпълнителни производства; Представителство при преговори в обхвата на изпълнителното производство;
  • Изготвяне на отговори по повод изисквана документация, изготвяне на становища и прогнози, както и срещи със съответните длъжностни лица, които водят или участват по друг начин в изпълнителния процес в България.